Stanisław Kardynał Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

DEKRET

POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA ARCHIDIECEZJALNĄ SZKOŁĘ LEKTORA

 

Jednym z głównych zadań Kościoła jest głoszenie słowa Bożego. Chrystus przed swoim odejściem do Ojca powiedział do Apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mt 16, 15). Odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji została powierzona całemu Kościołowi: biskupom i prezbiterom jako pasterzom wspólnoty, diakonom jako ich pomocnikom, rodzicom jako wychowawcom swoich dzieci i wszystkim członkom ludu Bożego jako uczestnikom prorockiej misji Chrystusa.

Wśród wiernych świeckich, głoszących słowo Boże, szczególne miejsce zajmuje lektor.  Spełnia on tę zaszczytną funkcję w liturgii, która jest „szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego” (KL 10). Czytanie słowa Bożego jest jego własnym zadaniem, które powinien wypełniać ze „świadomością, że jest rzecznikiem Boga wobec braci” (por. List apostolski Jana Pawła II Vicesimus Quintus Annus 7). Aby taką świadomość osiągnąć i stale ją rozwijać, potrzebna jest systematyczna formacja.

W Archidiecezji Krakowskiej od ponad trzydziestu lat organizowane są w dekanatach kursy ministrantów słowa Bożego. Co roku bierze w nich udział około 400 gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, którzy otrzymują błogosławieństwo do czytania słowa Bożego w liturgii. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy te kursy organizują i proszę, aby czynili to nadal, gdyż spełniają one ważną rolę w formacji tych młodych ludzi. Można powiedzieć, że jest to pierwszy etap wprowadzania ich w funkcję lektora. Doświadczenie pokazuje, że potrzebne są dalsze etapy formacji, gdyż w przeciwnym razie większość tych chłopców przestaje pełnić zadania, do których zostali wybrani.

Takim środowiskiem dalszej formacji może być Archidiecezjalna Szkoła Lektora. Niniejszym dekretem powołuję ją do istnienia. Czynię to powodowany troską o godne głoszenie słowa Bożego w każdej celebracji liturgicznej, a także o ożywienie ewangelizacyjnego dynamizmu w naszych wspólnotach. Zapraszam do tej Szkoły mężczyzn i kobiety, miłujących słowo Boże i noszących w sercu pragnienie głoszenia go innym ludziom. Takie pragnienie budzi w człowieku Duch Święty. Trzeba na nie odpowiedzieć pełnym wiary „fiat”. Nasze wspólnoty bardzo potrzebują dorosłych lektorów, świadomych znaczenia słowa Bożego w życiu, gotowych głosić to słowo w liturgii oraz być jego świadkiem w świecie.

Polecam Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej przygotowanie odpowiedniego ratio formationis. Odpowiedzialnymi za tę Szkołę mianuję Księży: Prałata dr. Stanisława Szczepańca oraz Kanonika mgr.-lic. Jacka Pietruszkę.

Gorąco zachęcam duszpasterzy, aby zainteresowali się tą nową formą przygotowania dorosłych mężczyzn i kobiet do głoszenia słowa Bożego. Na trud budzenia powołań do posługi lektora i dobrego przygotowania ich do zadań, które mają spełniać, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

Kraków, dnia 1 września 2010 r.

Stanisław kard. Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 
Odsłon : 134156